Hướng dẫn Cài đặt hệ thống
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Cài đặt hệ thống

Khi đăng nhập vào giao diện quản lý NVBS, nếu là quản trị viên thì trên Thanh điều hướng mục Quản lý người dùng sẽ xuất hiện thêm mục Settings cho phép thiết lập cấu hình cho hệ thống NVBS.
Cài đặt hệ thống Auto Call

Mục settings sẽ bao gồm các cài đặt sau đây:

 • Call channel:Cho phép tạo và quản lý Các kênh thoại dùng để quảng bá Auto Call
  Kênh thoại là các kênh kết nối giữa hệ thống NVBS với các thuê bao thoại từ nhà cung cấp dịch vụ.
 • Auto call Settings: Cài đặt số lượng cuộc gọi cùng lúc bao gồm:
  • Max Retries: Số lần hệ thống NVBS cố gắn thực hiện cuộc gọi trước khi hủy cuộc gọi. (mặc định là 0)
  • Retry Time: Khoảng gian giữa số lần Retries (thời gian tính bằng giây)
  • Wait Time: Khoảng thời gian chờ nhấc máy (thời gian tính bằng giây)
  • Concurrent Call: Số lượng cuộc gọi auto call được phát cùng một lúc
 • Incoming setting: cho phép quản lý và cài đặt các cuộc gọi vào. Bạn có thể thiết lập khảo sát khi có cuộc gọi đến hoặc chuyển đến điện thoại viên...
 • API Token: là đường dẫn Url và chuỗi token dùng để kết nối API với hệ thống NVBS.

Các cài đặt hệ thống sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp NVBS. Các yêu cầu khác có thể được thực hiện ở đây để đáp ứng nhu cầu thực tế của người sử dụng.