Hướng dẫn Khảo sát (survey)
Bản phát hành này chỉ dành cho khách hàng đang sử dụng NVBS Auto Call.

Khảo sát (survey)

Tổng quan

Khảo sát qua điện thoại là một trong những phương pháp khảo sát để thu thập dữ liệu từ cộng đồng hoặc một nhóm người cụ thể.

NVBS auto Call khảo sát bằng cách phát ra lời chào tương tác thoại (IVR) tới đối tượng được khảo sát và thu thập dữ liệu từ bàn phím điện thoại. Dữ liệu này sẽ được lưu trữ ở hệ thống NVBS ngay sau khi kết thúc cuộc gọi. Dữ liệu khảo sát cũng được luân chuyển qua ứng dụng thứ 3 bằng giao tiếp API để phục vụ nhu cầu thực tiễn của người dùng.

NVBS cho phép tạo nhiều khảo sát và các khảo sát có thể lồng vào khảo sát khác

ivr

Các thành phần cơ bản của khảo sát.

Một khảo sát gồm nhiều thành phần cấu tạo cơ bản như sau:

 • Name(*): Tên của khảo sát để phân biệt các khảo sát khác nhau.
 • Text to Speech: Phát ra giọng nói riêng cho mỗi đối tượng khảo sát. Ví dụ: mã số đơn hàng, tên hàng hóa, địa chỉ, mã xác thực OTP, mật khẩu....
 • Survey IVR: Giọng nói phát ra nhằm cụ thể hóa cuộc khảo sát. Ví dụ: "Quý khách vui lòng bấm phím 1 để đồng ý, phím 2 để từ chối đơn hàng..."
 • Confirm: bao gồm các thiết lập ghi nhận hoạt động từ bàn phím điện thoại của đối tượng được khảo sát.
  1. Phone key Press: Tùy chọn phím khảo sát
  2. survey activities: Các hành động của hệ thống NVBS sau khi nhận được tín hiệu từ hoạt động chọn phím điện thoại của đối tượng khảo sát.
   • Play IVR and finish: Phát ra giọng nói cho biết kết thúc khảo sát.
   • Survey: Chuyển đến khảo sát khác
   • Dialplan: Chuyển đến Kế hoạch khảo sát khác.
   • Run the application: Kết nối tới ứng dụng khác qua API để trả kết quả khảo sát.
  3. activities: là tùy chọn theo sau survey activities
 • Exception: Là các ngoại lệ liên quan đến việc ghi nhận hoạt động từ bàn phím điện thoại của người được khảo sát.
  Các ngoại lệ gồm có:
  • Time wait: thời gian chờ hoạt động khảo sát, chờ bấm phím bất kỳ
  • Max repeat: Số lần lặp lại khảo sát khi không có hoạt động nhấn phím hoặc chờ quá thời gian.
  • Repeat to: khi hết thời gian chờ hệ thống sẽ chuyển tới các vị trí sau:
   • Survey IVR: Phát lại Survey IVR và tiếp tục khảo sát cho đến hết số lần lặp max repeat
   • Wait for key press: khi hết thời gian chờ hệ thống vẫn tiếp tục chờ cho đến hết số lần lặp max repeat
   • Top survey: lặp lại khảo sát này kể cả đọc text to speech cho đến hết số lần lặp tối đa max repeat.
  • Invalid IVR: IVR nhắc nhở chọn phím khảo sát không đúng.
  • Remind IVR: IVR nhắc nhở khảo sát khi hết thời gian chờ (time wait) mà người được khảo sát chưa thực hiện hành động nào.
  • Finish invalid IVR: IVR kết thúc khảo sát khi người được khảo sát có hoạt động không đúng.
  • Finish remind IVR: IVR kết thúc khảo sát khi người được khảo sát vẫn chưa thực hiện một hoạt động nào.

Tạo khảo sát

ivr